CultuurContactpunt Vlaanderen - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
ga naar:  cultuur    jeugd    sport    media  
U bent hier: CJSM > cultuur > CultuurContactpunt > luik 2
 

Luik 2: Steun aan cultuurorganisaties actief op Europees niveau

 

Cultuurorganisaties, die vanuit hun dagelijkse werking culturele activiteiten (willen) ontplooien, gericht op de gezamenlijke beleving van cultuur met een duidelijke Europese dimensie, kunnen een tegemoetkoming ontvangen in de operationele kosten.

 

De toegekende steun is bedoeld als tegemoetkoming in het doorlopende werkprogramma van organisaties die een doelstelling van algemeen Europees cultureel belang nastreven en verbonden is aan de ontwikkeling van duurzame activiteiten. Dat betekent een wezenlijk verschil met bovenvermelde projectsubsidies die in het kader van andere acties binnen het Cultuurprogramma kunnen worden toegekend.

 

Wie komt in aanmerking?

Drie categorieën organisaties komen in aanmerking:

Culturele Ambassadeurs

Organisaties die door hun internationale kennis en ervaring in de culturele sector kunnen fungeren als ‘vertegenwoordiger’ van de Europese cultuur en die bijgevolg als Europees Cultureel Ambassadeur kunnen optreden, zoals orkesten, koren, toneel- en dansgezelschappen, met activiteiten die een onmiskenbare Europese dimensie in zich dragen. De activiteiten van de organisatie moeten in ten minste zeven deelnemende landen worden uitgevoerd. De aanvragende organisatie moet minstens al 2 jaar bestaan.

 

Netwerken van pleitbezorgers

Netwerken van pleitbezorgers die het vertrouwen genieten van de leden van het netwerk en die een wezenlijke vertegenwoordiging waarborgen van specifieke categorie(ën) culturele instellingen of culturele sectoren op Europees niveau. De netwerken moeten minstens al één jaar bestaan.

 

De netwerken moeten leden bijeenbrengen die wettelijk zijn gevestigd in tenminste vijftien deelnemende landen. Wanneer een netwerk echter is samengesteld uit organisaties die culturele instellingen op nationaal niveau vertegenwoordigen (bijvoorbeeld een nationale federatie) dient het netwerk slechts in minimum tien deelnemende landen vertegenwoordigd te zijn.

 

Beleidsondersteunende structuren voor de Cultuuragenda

In het kader van de actuele Europese beleidsvoering en de Agenda voor Cultuur (nieuw venster), wordt financiële steun geboden aan de Gestructureerde Dialoogplatforms ofwel de cultuurmaatschappelijke burgerplatforms/netwerken die zich actief inzetten voor een constructieve en gestructureerde dialoog met de Europese Commissie met betrekking tot de vijf grote doelstellingen van de Europese Agenda voor Cultuur, nl.

  • verbetering van de mobiliteitsvoorwaarden van de beroepsbeoefenaars in de culturele sector
  • verbetering van de toegang tot de cultuur
  • ontwikkeling en vergelijking van statistische gegevens en methodieken in de culturele sector
  • optimalisatie van het potentieel van culturele en creatieve bedrijven
  • bevordering en toepassing van de UNESCO Conventie (nieuw venster) betreffende de Bescherming en Bevordering van de Diversiteit van Culturele Uitingen

 

Meer info over de oproep Beleidsondersteunende structuren voor de Cultuuragenda (nieuw venster). Contactpersoon is Mr. Sylvain Pasqua.

 

 

Aanvraagprocedure

Binnen het Cultuurprogramma (2007-2013) kan nog tot in 2012 steun aangevraagd worden voor Luik 2.

De deadline voor indiening van de steunaanvraag is 10 oktober 2012.

De aanvraag moet zowel digitaal als schriftelijk (1 papieren versie)  gebeuren.

 

 

 

Samenvattende tabel luik 2

EU subsidie
( ≤ 80%)

  • Ambassadeurs: maximum 600.000 EUR
  • Netwerken en  Platforms: maximum 120.000 EUR

Voor meer info zie Programmagids (PDF - nieuw venster)

Prioriteit

Medefinanciering van kosten verbonden aan de ontwikkeling van duurzame activiteiten, als deel van het doorlopende werkprogramma van de organisatie die een doelstelling van algemeen Europees cultureel belang nastreeft.

Specifieke voorwaarden

  • Ambassadeurs: 2 jaar bestaan; 7 deelnemende landen
  • Netwerken: 1 jaar bestaan; 15 à 10 deelnemende landen
  • Platforms: 15 deelnemende landen

Subsidieperiode

1 financieel boekjaar (= 12 maanden)

Deadline aanvraag

10 oktober 2012

Bekendmaking Resultaten

28 februari 2013

Aanvang project

Financieel boekjaar 2013

 

Meer informatie over de ondersteuning van cultuurorganisaties op Europees niveau op de website van de Europese Commissie (nieuw venster)